Права і обов’язки здобувачів освіти

Загальні правила поведінки здобувачів освіти ДПТНЗ “ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі”

Права та обов’язки здобувачів освіти вищого професійно-технічного училища визначаються законодавством України та Статутом ДПТНЗ “ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі”.

Здобувачі освіти, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право:

 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на належні умови навчання за обраною професією;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 •  на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів та позакласних занять;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітнього-кваліфікаційного рівня, здобуття освіти відповідно до укладеної з вищим професійним училищем угоди, у тому числі і на контрактній основі;
 • направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, в тому числі за кордон;
 • участь у науково-дослідницькій, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через свої представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,науково-дослідницької роботи, одержання стипендій,організація дозвілля, побуту, тощо;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • дотримуватися законодавства України, моральних та етичних норм;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти училищу, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті училища та на виробництві;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • дотримуватися чистоти та порядку в приміщенні та на території навчального закладу;
 • діяти на благо училища, піклуватися про честь і авторитет установи.
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази училища шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси.
Поділитися: